REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne


a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez GABRIELLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul.Bolesława Prusa 74 A, 43-502 Czechowice - Dziedzice
posługująca  się numerem NIP 6521726777,
która została zarejestrowana w centralnej ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem REGON 363795478
KRS 0000600445


oraz posiadająca rachunek bankowy w PLN  w Deutsche Banku
03 1910 1048 2789 9280 0528 0001

Deutsche Bank Polska S.A.
SWIFT code DEUTPLPX
EUR  PL 73 1910 1048 2789 9280 0528 0002
USD  PL 46 1910 1048 2789 9280 0528 0003

prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu - poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.sklep.gabriellenails.pl b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Firmą GABRIELLE. Umowa wygasa po dostarczeniu towarów do Klienta.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.sklep.gabriellenails.pl jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego Regulaminu.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

f) Do złożenia zamówienia Klienta przez Internet konieczne jest:
- dysponowanie systemem teleinformatycznym z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową - Internet Explorer (wersja 6.x lub nowsza), Firefox (wersja 2.x lub nowsza) lub Google Chrome (4.x lub nowsza). Przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie; Pliki cookie wykorzystywane są przez Firmę GABRIELLE wyłącznie dla celów identyfikacji Klienta w serwisie oraz dla celów statystycznych
posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail;
podanie nr telefonu osoby odbierającej zamówienie

g) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym, po zakupie a także przed jego złożeniem Klient ma prawo do uzyskania dodatkowych informacji o oferowanych przez sklep produktach, sposobie jego użytkowania produktów oraz możliwościach wyboru drogi dostarczenia towaru drogą mailową na adres gabrielle@onet.pl lub telefonicznie nr telefonu 32 2152030, 32 7376114, 666 846 946. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Koszty zgodne z taryfą operatora.

2. Dane Klienta


a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru - Firma GABRIELLE nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Firma GABRIELLE zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności


a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

4. Przedmiot działalności


a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sklep.gabriellenails.pl jest sprzedaż kosmetyków i artykułów do stylizacji paznokci za pośrednictwem Internetu.
b) Firma GABRIELLE prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Zdjęcia oferowanych wyrobów są autorstwa Firmy GABRIELLE, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę produktów.

5. Zakupy


a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.sklep.gabriellenails.pl
b) Dodanie produktu do "koszyka", oraz naciśnięcie przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin
roboczych od złożenia zamówienia Firma GABRIELLE prześle na podany adres mailowy Klienta potwierdzenie zawartej transakcji oraz jej warunków. W przypadku braku towaru nie wynikłego z winy Sprzedawcy Firma GABRIELLE w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego o tym fakcie osobną wiadomością mailową. Cena produktu podana w zamówieniu wiąże Firmę GABRIELLE i pozostanie niezmienna do czasu potwierdzenia przez Firmę GABRIELLE zawartej transakcji, w wyniku czego przybiera ona charakter wiążącego uzgodnienia pomiędzy Stronami.

d) Zapłata za dokonany zakup uiszczana jest na podany rachunek bankowy Firmy GABRIELLE lub za pośrednictwem systemu płatności kartą kredytową online lub przy odbiorze towaru. O sposobie zapłaty decyduje Klient przy składaniu zamówienia. Jeżeli Kupujący wybiera opcję Wpłata na konto - wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

e) W związku z dążeniem przez firmę GABRIELLE do maksymalnego skrócenia czasu upływającego od momentu zawarcia umowy do momentu wysyłki towaru, przewiduje się dla Klienta możliwość złożenia w ciągu 4 godzin od momentu potwierdzenia przez Firmę GABRIELLE zawartej transakcji reklamacji na adres e-mail sprzedawcy lub telefonicznie co do ewentualnych nieprawidłowości działania systemu teleinformatycznego przy składaniu zamówienia i zawarciu transakcji, a także co do jakiejkolwiek zauważonej przez Klienta niezgodności lub nieścisłości danych lub warunków umowy. Firma GABRIELLE rozpatrzy reklamację niezwłocznie i podejmie niezbędne środki celem usunięcia problemu.

6. Ceny


a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

b) Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy jest obliczany na podstawie wagi złożonego zamówienia oraz zależy od wybranego sposobu wysyłki. Ostateczny koszt wysyłki zostaje wyliczony przez system podczas składania zamówienia.

7. Dostawa


a) Dostawa realizowana na obszarze Polski następuje za pomocą firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej zgodnie z wyborem Kupującego. Dostawa poza granicami Polski jest możliwa tylko po przedpłacie na konto Firmy GABRIELLE całej należności wynikającej ze złożonego zamówienia.

b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient. W przypadku gdy wartość złożonego zamówienia przekracza 300 zł (trzysta złotych) koszt wysyłki pokrywa Firma GABRIELLE.

c) Firma GABRIELLE nie ponosi odpowiedzialności za skutki które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

d) Termin wysyłki towaru wynosi maksymalnie 3 dni robocze od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Firmy GABRIELLE w przypadku przedpłaty na konto, 3 dni robocze od złożenia zamówienia w przypadku opcji zapłata przy odbiorze. Czas transportu zależy od Regulaminu przewoźnika. Firma GABRIELLE dokłada wszelkich starań by wysyłka następowała już w czasie pierwszych 24 godzin roboczych.

8. Wady, zwroty, odstąpienie od Umowy


a) Zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r.,poz. 827 z późń. zm.) klient ma prawo do zwrotu towaru nabytego na odległość i wolnego od wad w czasie 14 dni od daty odebrania przesyłki przy zachowaniu dowodu zakupu: faktury vat lub paragonu. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta . Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Firma GABRIELLE zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszty bezpośrednie zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od Umowy ponosi Firma Gabrielle. Do zwracanego towaru należy dołączyć wypełniony czytelnie formularz zwrotu towaru, do pobrania:

Pobierz formularz odstąpienia od umowyb) Z uwagi na przepis art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 50 poz. 601z późniejszymi zmianami) ujawnione uszkodzenia towaru w transporcie powinny być zgłaszane prze Klientów do Firmy GABRIELLE bezzwłocznie w formie pisemnej lub mailem na adres gabrielle@onet.pl z opisem uszkodzeń , jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Stanowczo zaleca się Klientom każdorazowe sprawdzenie stanu towaru przy odbiorze od kuriera lub operatora pocztowego, a w razie stwierdzenia uszkodzeń towaru w transporcie - spisanie protokołu na tę okoliczność. W razie występowania widocznych uszkodzeń opakowania przesyłki Klient powinien bezwzględnie odnotować ten fakt na dokumencie przedłożonym do podpisu przez kuriera lub operatora pocztowego w momencie odbioru przesyłki oraz przystąpić do odpakowania i szczegółowego zbadania towaru, a w razie gdy towar również okaże się uszkodzony - jednocześnie odnotować ten fakt w protokole spisanym na tę okoliczność z udziałem kuriera lub operatora pocztowego.

c) W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki w formie pisemnej. Brak spisania protokołu podczas zgłaszania szkody skutkuje przejęciem odpowiedzialności za odebraną przesyłkę przez Kupującego i brakiem możliwości zgłaszania roszczeń do Firmy GABRIELLE. Odebranie przesyłki przez Kupującego jest jednoznaczne z potwierdzeniem odebrania pełnowartościowej przesyłki.

d) W przypadku zamiaru zgłoszenia do Firmy GABRIELLE reklamacji mającej za przedmiot niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej lub wady fizycznej towaru Klienci proszeni są o poprzedzenie ewentualnej wysyłki reklamowanego towaru do Sprzedawcy zgłoszeniem reklamacji pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną Formularza zwrotu na podany wyżej adres e-mail, zawierającej w treści możliwie dokładny opis niezgodności lub wady. Firma GABRIELLE skontaktuje się z Klientem w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w celu indywidualnego uzgodnienia z nim sposobu załatwienia reklamacji, w tym - w razie konieczności - przekazania towaru, co ma na celu zwłaszcza zminimalizowanie trudności lub kosztów po stronie Klienta o statusie konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego.

9. Reklamacje oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi


a) Firma Gabrielle jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć klientowi towar, bez wad fizycznych i prawnych. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. W szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli: towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, towar nie ma właściwości, o których istnieniu Firma Gabrielle zapewniała, towar został klientowi wydany w stanie niezupełnym.
Firma Gabrielle, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje e-mailem na adres: gabrielle@onet.pl, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Firma Gabrielle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ,ul.Bolesława Prusa 74a,43-502 Czechowice-Dziedzice

b) Jeżeli towar sprzedany ma wadę, klient ma prawo:m żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady lub złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Firma Gabrielle, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Firmę Gabrielle, albo Firma Gabrielle nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad, lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

c) Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

d) Klient zamiast zaproponowanego przez Firmę Gabrielle usunięcia wady, może żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę Gabrielle

e)Firma Gabrielle, może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta, jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

f) Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Firmę Gabrielle reklamacji, o czym klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez klienta, albo SMS na podany przez klienta nr telefonu, albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez klienta.

10. Prawa autorskie


a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.sklep.gabriellenails.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże wyrobów. Powielanie, kopiowanie, dalsze rozpowszechnianie tych utworów bez licencji udzielonej przez Firmę GABRIELLE lub innego dysponenta praw autorskich jest zabronione.

11. Postanowienia końcowe


W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Nabywcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: gabrielle@onet.pl